تقویم مدرسه برای سال ۲۰۲۳ – ۲۰۲۲

ترم پاییز
آغاز ترم پائیز
۳ سپتامبر ۲۰۲۲
میان ترم
۲۹ اکتبر ۲۰۲۲
جلسه اولیا و مربیان و آخرین روز ترم پائیز
۱۷ دسامبر ۲۰۲۲
تعطیلات کریسمس
۲۴ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲
ترم بهار
ترم تابستان
آغاز ترم بهار
۷ ژانویه ۲۰۲۳
امتحانات
۱۴ تا ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳
میان ترم
۱۸ فوریه ۲۰۲۳
جشن های نوروزی
۱۸ مارس ۲۰۲۳
آخرین روز مدرسه برای ترم بهار
۱ آوریل ۲۰۲۳
تعطیلات عید پاک
۸ تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۳
آغازترم تابستان
۲۲ آوریل ۲۰۲۳
جلسه اولیا و مربیان
۲۰ می ۲۰۲۳
میان ترم
۲۷ می ۲۰۲۳
امتحانات
۱۰ تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۳
پایان ترم تابستان/ آخرین روز مدرسه
۲۴ ژوئن ۲۰۲۳

تقویم مدرسه