فعالیت‌های فرهنگی فوق برنامه

همزمان با آموزش زبان فارسی، دبستان MTO در جهت آشناسازی دانش‌آموزان با فرهنگ و ادب فارسی نیز گام برمی‌دارد. اینگونه فعالیت‌ها شامل معرفی سنت‌های اصیل، موسیقی، اقوام بومی، لباس‌های محلی و هنرهای ایرانی می‌باشد.